Sertifikavimo tikslas – pasiekti, kad miškai būtų tvarkomi ir naudojami vadovaujantis atsakingo miškų ūkio principų, tai yra nekenkiant miškų ekologinėms, socialinėms bei ekonominėms funkcijoms.
    VĮ Alytaus miškų urėdijos miškai pirmą kartą sertifikuoti Rainforest Alliance 2003 m. siekiant patvirtinti, kad jie tvarkomi ir naudojami laikantis FSC® principų ir kriterijų, o taip pat siekiant užtikrinti sertifikuotų miško produktų pasiūlą medienos rinkose. 2008 m. ir 2014 m. miškų urėdijoje atlikti miškų resertifikavimo auditai. VĮ Alytaus miškų urėdijai suteiktas FSC miškų tvarkymo sertifikatas, kuris galioja iki 2019 m. gegužės 18 d.
    2015 m. birželio 30 d. FSC sertifikatas iš Rainforest Alliance perkeltas į NEPCon. VĮ Alytaus miškų urėdijai suteiktas naujas unikalus FSC FM/COC sertifikato registracijos kodas NC-FM/COC-012457.

VĮ Alytaus miškų urėdijoje sertifikuotų valstybinės reikšmės miškų – 16588 ha.

FSC principai


1.       ĮSTATYMŲ IR FSC PRINCIPŲ LAIKYMASIS. Miškų ūkio veikla turi būti vykdoma vadovaujantis visais šalies įstatymais, tarptautiniais susitarimais bei sutartimis, kurias ta šalis pasirašiusi, bei turi atitikti visus FSC principus ir kriterijus.

2.       NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ. Ilgalaikė žemės miško išteklių nuosavybės teisė turi būti griežtai apibrėžta, įforminta dokumentais ir juridiškai įteisinta.

3.       VIETOS ŽMONIŲ TEISĖS. Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę, teritoriją ir išteklius.

4.       SANTYKIAI SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS. Miškų ūkis turi išsaugoti arba ginti miško darbuotojų ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.

5.       NAUDA IŠ MIŠKO. Miškų ūkio veikla turi skatinti efektyvų daugiatikslį miško naudojimą, siekiant užtikrinti ekonominį gyvybingumą ir platų aplinkosauginių bei socialinių funkcijų spektrą.

6.       POVEIKIS APLINKAI. Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį , unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, išlaikyti miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.

7.       MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS. Miškotvarkos projektas turi būti paruoštas, įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą. Aiškiai turi būti apibrėžti ilgalaikiai miškų ūkio tikslai ir priemonės jiems pasiekti.

8.       STEBĖSENA IR ĮVERTINIMAS. Stebėsena, atsižvelgiant į miškų ūkio apimtis ir intensyvumą, turi įvertinti miškų būklę, produkcijos kiekį, gamybos grandinę, miško ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei.

9.       YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ IŠSAUGOJIMAS. Miškų ūkio veikla ypatingą vertę turinčiuose miškuose turi būti vykdoma siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes. Sprendimai dėl ypatingos vertės miškų turi būti priimami prevencinio požiūrio kontekste.

10.   PLANTACINIAI ŽELDINIAI. Plantaciniai želdiniai turi būti planuojami ir tvarkomi pagal 1 – 9 principus bei remiantis  10 principu ir jo kriterijais. Plantaciniai želdiniai teikia socialinių ir ekonominių privalumų bei prisideda tenkinant pasaulio poreikį medienos produktams, jais taip pat siekiama sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.


Daugiau informacijos apie FSC principus ir kriterijus galima rasti interneto tinklapyje www.nepcon.net

Visą informaciją apie saugomas teritorijas, jose saugomas vertybes, rekreacinius objektus ir kitus darbus galima gauti miškų urėdijoje, kiekvienoje girininkijoje, taip pat daug informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje

3. Ypatingos vertės miškai

 3.1 VĮ ALYTAUS MIŠKŲ URĖDIJOS YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ IDENTIFIKAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

Ypatingos vertės miškai Alytaus miškų urėdijoje
   Ypatingos vertės miškams (YVM) urėdijoje priskiriama: saugomos teritorijos, kertinės miško buveinės, miškai, kuriuose koncentruojasi nykstančios (Raudonosios knygos) rūšys, socialinę reikšmę turintys miškai. Ūkinė veikla šiuose miškuose vykdoma, vadovaujantis Miškotvarkos projekto gamtosauginių priemonių plane numatytomis priemonėmis. Siekiama išsaugoti šiems miškams būdingas savybes, išsaugoti retas ir nykstančias rūšis. Urėdo įsakymu paskirti specialistai vykdo ypatingos reikšmės miškų stebėseną.
   Ypatingos vertės miškų trumpa charakteristika:
YVM1-Miškų plotai, kuriuose yra pasaulinės, regioninės ar nacionalinės reikšmės biologinės įvairovės vertybių (nykstančios, reliktinės rūšys).
YVM2. Dideli pasaulinės, regioninės ar nacionalinės reikšmės miško masyvai, kuriuose yra natūraliai egzistuojančių rūšių gyvybingos populiacijos.
YVM3. Miško plotai, kuriuose yra retos, nykstančios ekosistemos, kertinių miško buveinių plotai.
YVM4. Miško plotai, kurie atlieka svarbias funkcijas, saugant dirvožemį.
YVM6. Miško plotai svarbūs vietinių bendruomenių kultūriniam indentitetui (svarbios kultūriniu, istoriniu, religiniu ir pan. požiūriu).
VĮ Alytaus miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose išskirti sekantys ypatingos vertės miškai:

 

Kodas

Saugomų objektų pavadinimas

Plotas (ha)

Apsauginės priemonės, veikla

YVM1

Punios šilo gamtinis rezervatas – mokslui vertingas kraštovaizdis su mokslui vertingais augalijos bei gyvūnijos kompleksais, su nykstančiomis, reliktinėmis rūšimis

Natura 2000

458,6

Nevykdoma jokia veikla

YVM2

Punios šilo botaninis – zoologinis draustinis – saugomos Punios šilo biocenozės su sengirių tipo medynais, medžiais – gamtos paminklais, retosiomis augalų ir gyvūnų rūšimis.

Natura 2000

2233,9

Miško sklypuose, kuriuose auga retieji augalai, ūkinę veiklą vykdyti, esant įšalusiam gruntui, pagal gamtotvarkos numatytas priemones.

Vadovaujantis 2010 m. sausio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D-79, aplink saugomų paukščių lizdus paliekamas nekertamas miškas.

 

YVM2

Vidzgirio botaninis draustinis – saugomos natūralios augalų bendrijos, retieji augalai, didžiausias LR skroblynas, retų vabzdžių ir augalų rūšys.

Natura 2000

382

Miško ūkinę veiklą vykdyti, esant įšalusiam gruntui, pagal gamtotvarkos numatytas priemones.

Leidžiama vykdyti:

  1. esant masiniam ligų ir kenkėjų išplitimui, sanitarinius kirtimus;

b) išvirtusių medžių pašalinimą žmonių lankomose vietose

YVM2

Balkasodžio botaninis draustinis – saugomos Nemuno slėnio termofilinių pušynų augalų bendrijos su retomis ir nykstančiomis rūšimis.

Natura 2000

 

242,5

Miško ūkinę veiklą vykdyti, esant įšalusiam gruntui, pagal gamtotvarkos numatytas priemones.

Esant masiniam ligų ir kenkėjų išplitimui, leidžiamia vykdyti sanitarinius kirtimus.

YVM4

Sabališkės pedologinis draustinis – saugoma Rytų Lietuvos aukštumų vakarinių atšlaičių velėninis glėjinis priemolio dirvožemis.

 

127,8

Draudžiami, neįšalus gruntui, miško ūkiniai darbai. Draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

YVM4

Varčios pedologinis draustinis – saugoma Pietų Lietuvos aukštumų šiaurinių atšlaičių velėninis jaurinis glėjinis dirvožemis.

 

92,5

Draudžiami, neįšalus gruntui, miško ūkiniai darbai. Draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

YVM4

Sudvajų geomorfologinis draustinis – saugoma Nemuno upės slėnio poledyninis erozinis kalvynas.

 

234,2

Draudžiami, neįšalus gruntui, miško ūkiniai darbai. Draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

YVM4

Pivašiūnų geomorfologinis draustinis – saugoma Dzūkų aukštumos tarpduburinis moreninis masyvas.

 

71,9

Draudžiami, neįšalus gruntui, miško ūkiniai darbai. Draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

YVM3

Kalesnykų miškas - saugomos gausios svogūnininės dantažolės (svogūninės kartenės) ir kitų retų augalų augimvietės.

 

 

Retųjų augalų augimvietėse draudžiami visi kirtimai, išskyrus sanitarinius kirtimus, kuriuos galima vykdyti, esant masiniam ligų ir kenkėjų išplitimui ir suderinus su miškų urėdija. Draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

YVM3

Kertinės miško buveinės

 

907,5

Draudžiama ūkinė veikla, išskyrus sanitarinius kirtimus, kuriuos galima vykdyti tik esant masiniam kenkėjų ir ligų išplitimui ir suderinus su miškų urėdija. Ūkinė veikla vykdoma, vadovaujantis KMB tvarkymo reglamentu..

Stebėti kertinių miško buveinių būklę ir apie ją kartą per metus informuoti urėdiją

YVM6

Paminklai Lietuvos partizanams atminti: Kalesnykų g-jos kv. Nr. 4,5,15,42, Punios g-jos Kv. Nr.32, Sudvajų g-jos Kv. Nr.38, Dušnionių g-jos kv. Nr.706,726/730.

Piliakalniai:Radžiūnų,Alytaus, Dzirmiškių (Dzirmiškių g-ja), Aniškio (Punios g-ja), Nemunaičio (Sudvajų g-ja), Pivašiūnų (Kalesnykų g-ja).

Pilkapiai:Bundorių, Punios šilo, Smolnicos (Punios g-ja), Dzirmiškių (Dzirmiškių g-ja), Slabadėlės (Dušnionių g-jos), Nemunaičio, Lydekininkų (Sudvajų g-ja)

44,7

Specialios miškų ir žemės naudojimo sąlygos.

 

 

 

Kasmet atnaujinti retų, esančių grėsmėje ir nykstančių rūšių sąrašus

 

 

Stebėsena

    Ypatingos vertės miškai pastoviai stebimi, stebima, kad nebūtų padaryta žala esančioms vertybėms.Ypatingos vertės miškų stebėsena vykdoma, vadovaujantis patvirtinta tvarka.

Registravimo tvarka

    Pastebėjus ypatingos vertės miško objektus, paukščių, įrašytų į Raudonąją knygą, lizdus, vietoves, kuriuose auga reti, nykstantys augalai pranešti vyr. inžinieriui (tel.8-686-39072) arba girininkui.

Vyr. inžinierius ar paskirtas komisijos narys įregistruoja pateiktą pasiūlymą žurnale:

 

 

Eil. Nr.

Siūlomo saugoti objekto pavadinimas

Data

Pasiūliusio pavardė, vardas

Girininkija, kv.,skl.

Plotas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

Įregistravus siūlomą saugoti objektą, Vyr. inžinierius su paskirta komisija (esant poreikiui pasikvietus ekspertą) atlieka vertinimą ir įregistruoja ypatingos vertės objektus žurnale:

 

Eil. Nr.

Vertinamo objekto pavadinimas

Girininkija, kv.,skl.

Komisijos išvada

Numatomos apsaugos priemonės

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

VĮ Alytaus miškų urėdija prašo suinteresuotus asmenis, organizacijas, pavienius gamtininkus, biologus, vietos gyventojus teikti pasiūlymus dėl ypatingos vertės miškų, saugomų objektų tvarkymo, naujų vietovių priskyrimo saugomoms teritorijoms.

 

3.2 VĮ ALYTAUS MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ BŪKLĖS, PRODUKCIJOS KIEKIO, GAMYBOS IR MIŠKŲ ŪKIO VEIKLOS BEI JOS POVEIKIO APLINKAI STEBĖSENOS PROCEDŪROS

 

1.

Stebimas indikatorius

 

 

Visų gaunamų miško produktų kiekiai: medienos ir nemedieninių miško produktų (sėklų, sodmenų, gyvūninės kilmės produkcijos, kalėdinių eglučių ir šakų) ruoša.

 

Stebėjimo dažnumas ir įforminimo tvarka

Metinės ataskaitos

 

Atsakingi asmenys

Ekonomistė Erika Ragožienė

2.

Stebimas indikatorius

 

 

Miško kirtimų apimtys (pagrindinis ir tarpinis naudojimas) ir miško išteklių panaudojimas

 

Stebėjimo dažnumas ir forminimo tvarka

Metinės ir ketvirtinės ataskaitos, duomenų surašymas į kirtimų knygą, atžymėjimas taksoraštyje.

 

Atsakingi asmenys

Miškotvarkos inžinierius Egidijus Markevičius

3.

Stebimas indikatorius

 

 

Miško atsiželdinimas, miško atkūrimo plotai, atkuriamos rūšys

 

Stebėjimo dažnumas ir įforminimo tvarka

Metinės ir ketvirtinės ataskaitos, periodiniai tikrinimai girininkijose.

Pasibaigus metams, išugdyti plotai atžymimi girininkijų ir urėdijos miškotvarkos planinėje medžiagoje, įvykdytos priemonės surašoma į taksoraštį.

 

Atsakingi asmenys

Želdinimo ir apsaugos inžinierius Egidijus Mencevičius, girininkai

4.

Stebimas indikatorius

 

 

Miško želdiniai

  1. Želdinimo kokybė įvertinama per 2 mėnesius nuo pasodinimo.

  2. Apskaita atliekama pirmaisiais ir trečiaisiais augimo metais rudenį.

  3. Kokybės vertinimas: vertinama 7 metų želdiniai.

 

Miško žėliniai

  1. Apskaita atliekama trečiaisiais metais po miško iškirtimo, rudenį.

  2. Kokybės vertinimas: vertinama 7 metų žėliniai.

 

Stebėjimo dažnumas ir forminimo tvarka

Vykdomas želdinių stebėjimas miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose nustatyta tvarka. Įvykdytos priemonės atžymimos miško želdinimo ir žėlimo projekte.

 

Atsakingi asmenys

Želdinimo ir apsaugos inžinierius Egidijus Mencevičius, girininkai

 

 

 

Stebimas indikatorius

 

Miško floros ir faunos būklė ir jos pokyčiai:

Saugomos raudonosios knygos rūšys; lizdavietės, kertinės miško buveinės, draustiniai ir kitos girininkijų teritorijose esančios saugomos teritorijos.

Stebėjimo dažnumas ir įforminimo tvarka

Pastebėjus pasikeitimus įvertinama saugomos teritorijos būklė ir surašomas aktas. Pastebėjus saugomo objekto būklės pokyčius nedelsiant raštu informuojama miškų urėdija, kuri organizuoja konsultacijų procesą su objekto apsauga suinteresuotomis pusėmis dėl tolimesnių veiksmų.

Atsakingi vykdytojai

Girininkai, miškotvarkos inžinierius Egidijus Markevičius, ž eldinimo ir apsaugos inžinierius Egidijus Mencevičius

Stebimas indikatorius

Ligos ir kenkėjai

 

Stebėjimo dažnumas ir įforminimo tvarka

Nuolatos vykdomas Miško sanitarinės būklės stebėjimas abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos apraše numatyta tvarka ir duomenys apie miškų pažeidimus ir atliktas priemones surašomi į Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų miškui registracijos žurnalą.

Atsakingi vykdytojai

Girininkai, želdinimo ir apsaugos inžinierius Egidijus Mencevičius

Stebimas indikatorius

 

Miško ūkio kaštai, produktyvumas ir rentabilumas

(medienos, nenukirsto miško, nemedieninės produkcijos pardavimas, savikaina; veiklos sąnaudos, kt.)

Stebėjimo dažnumas ir forminimo tvarka

Metinis veiklos planas ir metinė planavimo/įvykdymo ataskaita.

Atsakingi vykdytojai

Ekonomistas Erika Ragožienė, vyr. buhalteris Vytautas Kačinskis

 

 

Stebimas indikatorius

Ypatingos vertės miškų plotų kaita.

Stebėjimo dažnumas ir forminimo tvarka

Pastoviai

Pastebėjus pasikeitimus informuojama miškų urėdo įsakymu sudaryta YVM įregistravimo komisija , atliekamas saugomos teritorijos vertinimas

Atsakingi vykdytojai

YVM įregistravimui sudaryta komisija ( vyr. inžinierius Gintras Visalga, želdinimo ir apsaugos inžinierius Egidijus Mencevičius, girininkai).

 

3.3 VĮ ALYTAUS MIŠKŲ URĖDIJOS YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ (YVM) IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ APSAUGAI SKIRTŲ PLOTŲ STEBĖSENAI GERINTI PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.Nr.

Saugomi objektai ir juose vykdomos priemonės

 

Monitoringo laikas

Atsakingas asmuo

1.

Punios šilo gamtinis rezervatas – mokslui vertingas kraštovaizdis su mokslui vertingais augalijos bei gyvūnijos kompleksais.

Nevykdoma jokia veikla.

 

nuolat

Punios girininkijos girininkas

2.

Punios šilo botaninis – zoologinis draustinis – saugoma Punios šilo biocenozės su sengirių tipo medynais, medžiais – gamtos paminklais, retosiomis augalų ir gyvūnų rūšimis. Miško sklypuose, kuriuose auga retieji augalai, ūkinę veiklą vykdyti tik griežtai numatytu laiku, esant įšalusiam gruntui, pagal gamtotvarkos numatytas priemones.

Leidžiama vykdyti:

  1. esant masiniam ligų ir kenkėjų išplitimui, sanitarinius kirtimus;

b) išvirtusių medžių pašalinimą žmonių lankomose vietose

 

nuolat

Punios girininkijos girininkas

3.

Vidzgirio botaninis draustinis – saugomos natūralios augalų bendrijos, retieji augalai, didžiausias LR skroblynas, retų vabzdžių rūšys.

Miško ūkinę veiklą vykdyti tik griežtai numatytu laiku, esant įšalusiam gruntui, pagal gamtotvarkos numatytas priemones.

Leidžiama vykdyti:

  1. esant masiniam ligų ir kenkėjų išplitimui, sanitarinius kirtimus;

  2. išvirtusių medžių pašalinimą žmonių lankomose vietose

 

nuolat

Dzirmiškių girininkijos girininkas

4.

Balkasodžio botaninis draustinis – saugoma Nemuno slėnio termofilinių pušynų augalų bendrijos su retomis ir nykstančiomis rūšimis.

Miško ūkinę veiklą vykdyti tik griežtai numatytu laiku, esant įšalusiam gruntui, pagal gamtotvarkos numatytas priemones. Esant masiniam ligų ir kenkėjų išplitimui, leidžiamia vykdyti sanitarinius kirtimus.

 

nuolat

Dzirmiškių girininkijos girininkas

5.

Sabališkės pedologinis draustinis – saugoma Rytų Lietuvos aukštumų vakarinių atšlaičių velėninis glėjinis priemolio dirvožemis.

Draudžiami miško ūkiniai darbai, neįšalus gruntui, draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

 

nuolat

Punios girininkijos girininkas

6.

Varčios pedologinis draustinis – saugoma Pietų Lietuvos aukštumų šiaurinių atšlaičių velėninis jaurinis glėjinis dirvožemis.

Draudžiami miško ūkiniai darbai, neįšalus gruntui, draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

 

nuolat

Dušnionių girininkijos girininkas

7.

Sudvajų geomorfologinis draustinis – saugoma Nemuno upės slėnio poledyninis erozinis kalvynas.

Draudžiami miško ūkiniai darbai, neįšalus gruntui, draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

 

nuolat

Sudavjų

girininkijos girininkas

8.

Pivašiūnų geomorfologinis draustinis – saugoma Dzūkų aukštumos tarpduburinis moreninis masyvas.

Draudžiami miško ūkiniai darbai neįšalus gruntui, draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

 

nuolat

Kalesnykų

girininkijos girininkas

9.

Kalesnykų miškas - saugomos gausios svogūnininės dantažolės (svogūninės kartenės) ir kitų retų augalų augimvietės.

Retųjų augalų augimvietėse draudžiami visi kirtimai, išskyrus sanitarinius kirtimus, esant masiniam ligų ir kenkėjų išplitimui . Draudžiama keisti dirvos drėgmės režimą.

 

nuolat

Kalesnykų

girininkijos girininkas

10

Kertinės miško buveinės-draudžiama ūkinė veikla, išskyrus sanitarinius kirtimus, esant masiniam kenkėjų ir ligų išplitimui. Ūkinė veikla vykdoma, vadovaujantis KMB tvarkymo reglamentu.

 

nuolat

girininkai

11

Stebėti kertinių miško buveinių būklę ir apie ją informuoti urėdiją

 

kartą per metus

girininkai

12

Atnaujinti retų, esančių grėsmėje ir nykstančių rūšių sąrašus

 

kasmet

KMB specialistas

 

 4  RETOS RŪŠYS

4.1  DUŠNIONIŲ GIRININKIJOJE APTINKAMOS, RETOS, ESANČIO GRĖSMĖJE IR IŠNYKSTANČIOS RŪŠYS

 

 

Eil. Nr.

Rūšies pavadinimas

Lotyniškas

pavadinimas

Paukščių ir augalų radimviečių skaičius

Apsaugos priemonės

PAUKŠČIAI

1.

Juodasis gandras

Ciconia nigra

3

200 m spinduliu draudžiami plyni kirtimai

2.

Mažasis erelis rėksnys

Aquila pomarina

1

100 m spinduliu draudžiami plyni kirtimai

AUGALAI

1.

Žalsvoji kežytė

Cetrelia olivetorum

1

Nekeisti augimvietės

2.

Statusis atgiris

Huperzia selago

1

 

VABZDŽIAI

1.

Niūraspalvis auksavabalis

Osmoderma eremita

1

Išsaugoti senus ąžuolus

2.

Ąžuolinis skaptukas

Xestobium rufovillosum

2

Išsaugoti senus, sausus ąžuolus

GRYBAI

1.

Piestinis pirštūnis

Clavariadelphus pistillaris

1

Nekeisti augimvietės

 

4.2  DZIRMIŠKIŲ GIRININKIJOJE APTINKAMOS, RETOS, ESANČIO GRĖSMĖJE IR IŠNYKSTANČIOS RŪŠYS

 

Eil. Nr.

Rūšies pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Paukščių ir augalų radimviečių skaičius

Apsaugos priemonės

PAUKŠČIAI

1.

Vištvanagis

Accipiter gentilis

1

100 m spinduliu draudž.

plyni kirtimai

2.

Gervė

Grus grus

2

100 m spinduliu draudž.

plyni kirtimai

3.

Mažasis erelis rėksnys

Aquila pomarina

1

100 m spinduliu draudž.

plyni kirtimai

4.

Sketsakalis

Falco subbuteo

1

50 m spinduliu draudž.

plyni kirtimai

5.

Juodasis gandras

Ciconia nigra

1

200 m. spinduliu draudžiami plyni kirtimai

AUGALAI

1.

Šerinė kalnarūtė

Asplenium trichomanes

1

Nekeisti augimvietės

2.

Siauralapė smiltė

Arenaria saxatilis

1

Nekeisti augimvietės

3.

Miškinė monažolė

Glyceria nemoralis

1

Nekeisti augimvietės

4.

Tamsialapis skiautalūpis

Epipactis artrorubens

5

Nekeisti augimvietės

5.

Vienalapis gedutis

Malaxis monophyllos

1

Nekeisti augimvietės

6.

Miškinė plikaplaiskė

Neottianthe cuculata

2

Nekeisti augimvietės

7.

Vėjalandė šilagėlė

Pulsatilla patens

2

Nekeisti augimvietės

8.

Žalsvoji naktižiedė

Silene chloranta

2

Nekeisti augimvietės

9.

Lietuviškoji naktižiedė

Silene lithuanica

5

Nekeisti augimvietės

10.

Plaukuotoji zubražolė

Hierochloe hirta

1

Nekeisti augimvietės

11.

Dvišakė padraika

Diphasiastrum complanatum

4

Nekeisti augimvietės

12.

Lieknoji plukė

Anemone sylvestris

1

Nekeisti augimvietės

13.

Šakotasis šiaudenis

Anthericum ramosum

2

Nekeisti augimvietės

14.

Smiltyninis gvazdikas

Dianthus arenarius

2

Nekeisti augimvietės

15.

Plikažiedis linlapis

Thesium ebracteatum

1

Nekeisti augimvietės

16.

Šlakinė kregždūnė

Vincetoxinum hirundinaria

1

Nekeisti augimvietės

17.

Paprastoji šertvė

Polipodium vulgare

2

Nekeisti augimvietės

18.

Plačialapis skiautalūpis

Epipactis helleborine

1

Nekeisti augimvietės

19.

Vaistinė šventagaršvė

Angelica archangelica

3

Nekeisti augimvietės

20.

Daugiametė blizgė

Lunaris rediviva

6

Nekeisti augimvietės

21.

Meškinis česnakas

Allium ursinum

4

Nekeisti augimvietės

22.

Gebenė lipikė

Hedera helix

3

Riboti ūkininkavimą

23.

Plačialapė klumpaitė

Cypripedium calceolus

1

Nekeisti augimvietės

24.

Tuščiaviduris rūtenis

Corydalis cava

5

Nekeisti augimvietės

25.

Geltonžiedis pelėžirnis

Lathyrus laevigatus

3

Išlaikyti optimalų medyno skalsumą, netrypti

26.

Svogūninė kartenė

Cardamine bulbifera

4

Nekeisti augimvietės

27.

Miškinė glažutė

Cerastium brachypetalum

1

Nekirsti plynai, nesausinti

28.

Dėmėtoji gegūnė

Dactylorhiza maculata

1

Nekeisti augimvietės

VABZDŽIAI

1.

Niūriaspalvis auksavabalis

Osmoderma eremita

2

Išsaugoti senus ąžuolus

2.

Ąžuolinis skaptukas

Xestobium rufovillosum

1

Išsaugoti senus ąžuolus

3.

Žiaurusis puikiažygis

Calosoma inquisitor

1

Nekirsti brandžių medžių

4.

Taškuotasis medkirtis

Nothorhina punctata

3

Išsaugoti senas, daugiau kaip 150

metų pušis

5.

Kelminis juodvabalis

Uloma culcinaris

1

Brand. medynuose išsaug.

pavienes, senas pušis

 

4.3  KALESNYKŲ GIRININKIJOJE APTINKAMOS, RETOS, ESANČIO GRĖSMĖJE IR IŠNYKSTANČIOS RŪŠYS

 

Eil. Nr.

Rūšies pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Paukščių ir augalų radimviečių skaičius

Apsaugos priemonės

PAUKŠČIAI

1.

Juodasis gandras

Ciconia nigra

1

200 m spinduliu

draudžiami plyni kirtimai

2.

Mažasis erelis rėksnys

Aquila pomarina

3

100 m spinduliu

draudžiami plyni kirtimai

3.

Gervė

Grus grus

10

100 m spinduliu draudžiami plyni kirtimai

4.

Vidutinis genys

Dendrocopos medius

7

Saugoti ąžuolus, uoksinius medžius

5.

Baltnugaris genys

Dendrocopos leucotos

6

Neiškirsti uoks., sausų medžių

6.

Didysis baublys

Botaurus stelaris

1

Saugoti pelkes

7.

Pilkoji meleta

Picus canus

4

Neiškirsti uoksinių medžių

8.

Žalioji meleta

Picus viridus

1

Neiškirsti uoksinių medžių

AUGALAI

KERPĖS

1.

Žalsvoji kežytė

Cetrelia olivetorum

1

Išsaugoti medžius ant kurių auga kežytės ir mikroklimatą

2.

Plačioji platužė

Lobaria pulmonaria

1

Išsaugoti medžius ant kurių auga platužė ir mikroklimatą

SAMANOS

1.

Plunksninė pliusnė

Neckera pennata

5

Nekeisti augimvietės

INDUOČIAI

1.

Statusis atgiris

Huperzia selago

3

Nekeisti augivietės

2.

Svogūninė kartenė

Cardamine bulbifera

21

Nekeisti augivietės

3.

Geltonžiedis pelėžirnis

Lathyrus laevigatus

7

Nekeisti augivietės

4.

Paprastasis kardelis

Gladiolus imbricatus

1

Nekeisti augivietės

VABZDŽIAI

1.

Niūriaspalvis auksavabalis

Osmoderma eremita

1

Išsaugoti senus, sausus ąžuolus

2.

Ąžuolinis skaptukas

Xestobium rufovillosum

2

Išsaugoti senus, sausus ąžuolus

 

4.4  SUDVAJŲ GIRININKIJOJE APTINKAMOS, RETOS, ESANČIO GRĖSMĖJE IR IŠNYKSTANČIOS RŪŠYS

 

Eil. Nr.

Rūšies pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Paukščių ir augalų radimviečių skaičius

Apsaugos priemonės

PAUKŠČIAI

1.

Juodasis gandras

Ciconia nigra

5

200 m spinduliu draudž.

plyni kirtimai

2.

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

2

200 m spinduliu draudž.

plyni kirtimai

3.

Mažasis erelis rėksnys

Aquila pomarina

1

100 m spinduliu draudž.

plyni kirtimai

4.

Gervė

Grus grus

9

100 m spinduliu nekirsti miško

5.

Uldukas

Columba oenas

6

Neiškirsti uoksinių, sausų medžių

6.

Tripirštis genys

Picoides tridactylum

8

Neiškirsti uoksinių, sausų medžių

7.

Bvaltnugaris genys

Dendrocopos leucotos

3

Neiškirsti uoksinių, sausų medžių

AUGALAI

1.

Tamsialapis skiautalūpis

Epipactis atrorubens

4

Nekeisti augimvietės

2.

Tuščiaviduris rūtenis

Corydalis cava

9

Nekeisti augimvietės

3.

Paprastasis kardelis

Gladiolus imbricatus

2

Ekstensyviai šienauti

4.

Sibirinis vilkdalgis

Iris sibirica

22

Nekeisti augimvietės

5.

Svogūninė kartenė

Cardamine bulbifera

3

Rezervatinis režimas

6.

Tarpinis rūtenis

Corydalis intermedia

5

Nekeisti augimvietės

7.

Didysis asiūklis

Equisetum telmateia

1

Palaikyti optimalų skalsumą 0,5

8.

Daugiametė blizgė

Lunaria rediviva

10

Mišką kirsti įšalus gruntui

9.

Meškinis česnakas

Allium ursinum

3

Nekeisti augimvietės

10.

Aukštoji gegūnė

Dactylorhiza fuchsii

3

Neleisti užaugti mišku

11.

Raudonoji gegūnė

Dactyrorhiza incarnata

1

Neleisti užaugti mišku

12.

Dirvinis česnakas

Allium vineale

3

Ekstensyviai šienauti

13.

Kalninė jonažolė

Hypericum montanum

7

Palaikyti optimalų skalsumą 0,5

14.

Miškinė varnalėša

Artctium nemorosum

14

Palaikyti optimalų skalsumą 0,5

15.

Retažiedė miglė

Poa remota

13

Palaikyti optimalų skalsumą 0,5

16.

Statusis atgiris

Huperzia selago

15

Nekeisti augimvietės

 

4.5  PUNIOS GIRININKIJOJE APTINKAMOS, RETOS, ESANČIO GRĖSMĖJE IR IŠNYKSTANČIOS RŪŠYS

 

Eil. Nr.

Rūšies pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Paukščių ir augalų radimviečių skaičius

Apsaugos priemonės

PAUKŠČIAI

1.

Pilkoji meleta

Picus canus

8

Perėjimo zonoje neiškirsti uoksinių ir sausų medžių

2.

Vištvanagis

Accipiter gentilis

3

100 m. spinduliu draudžiami plyni kirtimai

3.

Gervė

Grus grus

4

100 m spinduliu draudž. plyni kirtimai

4.

Kukutis

Upupa epops

3

Saugoti drevėtus medžius

5.

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

1

200 m spinduliu draudž. plyni kirtimai

6.

Juodasis gandras

Ciconia nigra

1

200 m spinduliu draudž. plyni kirtimai

7.

Žalioji meleta

Picus viridis

1

Neiškirsti uoksinių medžių

AUGALAI

1.

Vėjalandė šilagėlė

Pulsatilla patens

1

Nekeisti augimvietės

2.

Tamsialapis skiautalūpis

Epipactis atrorubens

3

Nekeisti augimvietės

3.

Plačioji platužė

Lobaria pulmonaria

1

Nekeisti augimvietės

4.

Žalsvoji kežytė

Cetrelia olivetorum

1

Nekeisti augimvietės

5.

Miškinė lelija

Lilium martagon

1

Augimvietėje, patenkančioje į plyno kirtimo biržę, palikti pušis, kaip biologinės vertės medžius

VABZDŽIAI

1.

Niūriaspalvis auksavabalis

Osmoderma eremita

1

Išsaugoti senus ąžuolus

2.

Ąžuolinis skaptukas

Xestobium rufovillosum

1

Išsaugoti senus ąžuolus

 

 

 

5.  KERTINĖS MIŠKO BUVEINĖS

 

Girininkija

Kvartalo

Nr.

Sklypo Nr.

KMB

Nr.

KMB tipas

KMB

plotas (ha)

Tvarkymo ir priežiūros

reglamentas

Dušnionių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1,3,4

612302

Medžių milžinų grupė

1,7

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

18

1-3

612307

Medžių milžinų grupė

2,4

18

16

612205

Medžių milžinų grupė

1,7

19

29

612206

Plačialapiai miškai

0,2

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

21

15,16

612207

Plačialapiai miškai

0,9

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

27;28

14,24;3

612303

Medžių milžinų grupė

3,5

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

29;30

23;

1,2,8-10,16

612304

Medžių milžinų grupė

21

31

24

612306

Plačialapiai miškai

1

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

33

2,4,13

612301

Šlapieji juodalksnynai

5,4

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

37

2

622301

Šlapieji juodalksnynai

1,9

37

7,18,19

622309

Medžių milžinų grupė

3,9

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

39

3

622306

Medžių milžinų grupė

1,0

40

8

622302

Medžių milžinų grupė

2,0

41

17

622303

Šlapieji juodalksnynai

0,6

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

41;42

29;2

622304

Plačialapiai miškai

2,1

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

42

13

622305

Plačialapiai miškai

0,7

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

712

15,16

632401

Medžių milžinų grupė

3,9

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

713

10,11

632402

Medžių milžinų grupė

2,0

730;734

13;11

622307

Pelkiniai pušynai ir beržynai

8,3

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti.

734

14,15

622308

Medžių milžinų grupė

1,0

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

738

18 d.

622310

Pavienis medis milžinas

0,1

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

738

15 d.

622311

Medžių milžinų grupė

0,2

Iš viso Dušnionių girininkijoje:

65,5

 

Dzirmiškių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28;29;30;31

16;10,11;

1;1,2

592301

Upelio šlaitas

10,5

2.3. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

34

10

592305

Medžių milžinų grupė

0,3

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

42

10

592303

Upelio šlaitas

2,4

2.3. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

43

1

592304

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

1,9

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

45

6

592302

Medžių milžinų grupė

0,9

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

50

18,19

592201

Šlapieji juodalksnynai

0,8

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

51

7

592202

Pavienis medis milžinas

0,02

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

715;716

4;7,16

602603

Eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis

4,4

1.3.6. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

715

9

602601

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

1,5

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

725

8

602604

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

8,5

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

725

15,16,21

602605

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

14,6

727

2

612501

Plačialapiai miškai

3,0

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

728

7

612506

Plačialapiai miškai

2,8

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

733

13,19,25-27,

42,46-51

,55,56,61,

64,65,67,71

602506

Upės šlaitas

50,8

2.3. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

733;734

28,29,33-36;

19-22,24-29

602507

Plačialapiai miškai

25,5

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

734

23,30-40

602508

Upės šlaitas

28,0

2.3. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

735

21-35

602501

Upės šlaitas

21,0

736

33,35

602502

Plačialapiai miškai

2,9

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

736

55

602503

Plačialapiai miškai

5,5

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

738

24

602504

Plačialapiai miškai

3,6

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

740

18-21

612403

Plačialapiai miškai

3,5

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

741

2,24,39,43

612504

Upelio šlaitas

10,4

2.3. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

742

20

612505

Šlapieji plačialapių miškai

3,4

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

747

5,20,21

602853

Medžių milžinų grupė

2,7

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

Iš viso Dzirmiškių girininkijoje:

208,92

 

Kalesnykų

5

16

622602

Šlapieji juodalksnynai

4,6

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

7,17,22,23

622601

Šlapieji juodalksnynai

11,7

14

8

632510

Medžių milžinų grupė

0,2

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

16

11

632602

Medžių milžinų grupė

5,1

18;19

25-28;16

632502

Šlapieji juodalksnynai

3,9

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

23;24

7,17;7-11

632501

Plačialapiai miškai

14,2

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

27

12,16,17

632503

Šlapieji juodalksnynai

9,5

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

28

10

632504

Šlapieji juodalksnynai

1,0

28;38

24;4,9-11,

16,17

632507

Šlapieji juodalksnynai

26,3

33

8,14-16

632506

Šlapieji juodalksnynai

6,3

35

16 d.

622502

Pavienis medis milžinas

0,1

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

39

34

632508

Kiti lapuočių miškai

1,0

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

40

18

632509

Medžių milžinų grupė

1,0

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

43

8,16,24

622503

Medžių milžinų grupė

3,4

702

4

652803

Plačialapiai miškai

1,5

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

710;713;714

13,14;12,15,

16,18-21;1-4

652703

Pelkiniai pušynai ir beržynai

31,6

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti.

714

26,31,32

652702

Pelkiniai pušynai ir beržynai

3,3

705

2 d.

652802

Pavienis medis milžinas

0,04

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

740

17

632801

Plačialapiai miškai

2,6

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

Iš viso Kalesnykų girininkijoje:

127,34

 

Punios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3;4

7,9,10,11;9

612812

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

30,1

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

3;4;9

4-6;2-4,6,

10,11;1,2

612814

Plačialapiai miškai

50,9

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

3;8

13;1

612810

Plačialapiai miškai

2,1

3

14

612811

Kiti lapuočių miškai

4,1

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

4

5

612813

Šlapieji juodalksnynai

2,8

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

5

13

602911

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

2,2

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

5

20

602912

Eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis

1,2

1.3.6. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

6

25

602926

Šlapieji juodalksnynai

8,4

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

7

15

602933

Seniai užžėlusi medžiais apaugusi pieva arba ganykla

2,3

3.13. Palaikyti esamą būklę

7

23

602854

Šlapieji elynai ir mišrūs miškai su eglėmis

1,8

1.3.6. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

7;8

20,21,26,

27;8,10

612809

Šlapieji juodalksnynai

15,8

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

7

28

602855

Plačialapiai miškai

4,5

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

8

11,19-22

612816

Kiti lapuočių miškai

11,6

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

8

18

612815

Plačialapiai miškai

9,6

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

9

3

612817

Šlapieji juodalksnynai

3,6

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

9

4,5,8

612820

Plačialapiai miškai

9,0

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

9

6,7,10-13

612818

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

16,5

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

9

9

612819

Plačialapiai miškai

6,2

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

10

14

612822

Plačialapiai miškai

1,1

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

11

4

602904

Medžių milžinų grupė

1,4

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

11

22,25

602907

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

4,7

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

11

26

602908

Kiti lapuočių miškai

2,1

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

12

1,10

602913

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

2,7

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

12

2,6

602915

Upelio šlaitas

3,3

2.3. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

12

15,17

602917

Šlapieji eglynai ir mišrūs miškai su eglėmis

6,6

1.3.6. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

12

38

602811

Plačialapiai miškai

1,4

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

13

6

602930

Bebravietė

1,6

2.3.3. Jokių ūkinių priemonių, neardyti bebrų užtvankų.

13

18,26,28

602816

Šlapieji eglynai ir m,išrūs miškai su eglėmis

8,3

1.3.6. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

15

6

602821

Kiti lapuočių miškai

1,8

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

15

8,9

602822

Plačialapiai miškai

3,7

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

15

10

612801

Kiti lapuočių miškai

2,0

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

16

4,7-10,15,16,

19-21,23,

26-28,34

612821

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

 

31,7

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

16;17

12;1,9,12,15,

16,25

612824

Plačialapiai miškai

22,3

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

17

3,19,20

612825

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

6,2

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

18;19;27

18,19;8,16-18;1

602910

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

22,9

19

1,2

602909

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

4,8

19

7

602808

Pelkiniai pušynai ir beržynai

1,0

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti.

19

15

602807

Plačialapiai miškai

2,6

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

20

1

602809

Plačialapiai miškai

0,8

20

3

602810

Šaltiniuota vieta

0,6

2.3.1. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

20

7

602812

Plačialapiai miškai

10,7

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

24

11

612802

Kiti lapuočių miškai

3,3

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

25

8-10

612804

Plačialapiai miškai

13,1

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

25

37,38

612805

Plačialapiai miškai

1,2

25;32

47;25,26

612806

Plačialapiai miškai

2,9

26

15

602801

Eglynai ir miškai su eglėmis

1,4

1.3.6. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

27

3,20,17,36

602805

Šlapieji juodalksnynai

8,4

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

27

23

602806

Kiti lapuočių miškai

6,1

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

28

22

602830

Plačialapiai miškai

6,2

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

28

25

602831

Šlapieji plačialapiai miškai

3,1

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

32;38;37

17,19,22,23;

10,11;17

602851

Plačialapiai miškai

29,6

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

33

10

602804

Pelkiniai pušynai ir beržynai

0,6

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti.

39

13

602827

Upės šlaitas

2,3

2.3. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

42

14,17,21,24

602843

Plačialapiai miškai

11,4

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

43;44

20,25;26,29

602849

Šlaitas

13,4

2.6. . Jokių ūkinių priemonių, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

47;48

19;10,46,58

602840

Šlapieji juodalksnynai

6,3

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

729

12,13

582601

Kiti lapuočių miškai

1,8

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

731

21

582602

Plačialapiai miškai

0,8

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

733

6

582603

Plačialapiai miškai

1,1

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

735;736

2,3,10;1

582501

Upelio šlaitas

7,7

2.3. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

Iš viso Punios girininkijoje:

447,7

 

Sudvajų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

3

602505

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

1,9

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

14

1-3,5-11

612401

Šlapieji juodalksnynai

14,0

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

15

1,9,10

602401

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

3,8

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

21

9,26-28

602402

Kiti lapuočių miškai

2,2

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

28

3

602403

Šlapieji juodalksnynai

2,4

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

28;29

22,23;1,4,8

602404

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

5,8

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

39

12,14,22

602303

Šlapieji juodalksnynai

5,6

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

39

24,25,27

602302

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

3,3

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

43

29

602301

Šlapieji juodalksnynai

1,2

1.3.7. Jokių ūkinių priemonių, nesausinti, plynus ir atvejinius kirtimus vykdyti tik 20-40 m atstumu nuo KMB ribos

708

4

592203

Kiti lapuočių miškai

0,5

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

747

16,23,31,35

612212

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

3,6

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

747

9

612211

Plačialapiai miškai

1,7

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

754

12,23,37,46

612109

Pušynai ir mišrūs miškai su pušimis

6,0

1.1.11. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

524

13 d.,22 d.,23 d.

612214

Plačialapiai miškai

6,0

1.2.21. Jokių ūkinių priemonių, išskyrus buveinę gerinančias priemones

524

4 d.

612223

Medžių milžinų grupė

0,1

3.14. Iškirsti ne mažiau kaip 2 m. atstumu nuo medžių milžinų kitus medžius ir krūmus

Iš viso Sudvajų girininkijoje:

58,1

 

Iš viso miškų urėdijoje:

907,56