I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonė Alytaus  miškų urėdija (toliau – MU) yra iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. MU nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise. MU neatsako už valstybės prievoles. MU teisinė forma yra valstybės įmonė.
2. MU savininko teises ir pareigas įgyvendina Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Generalinė miškų urėdija).
3. MU buveinė yra Lietuvos Respublikoje, jos adresas –Medelyno g. 33, Alytus.
4. MU savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Generalinės miškų urėdijos sprendimais.
5. MU suteikta valdyti valstybinė miško žemė skirstoma į girininkijas, kurios steigiamos ir likviduojamos Generalinės miškų urėdijos sprendimu.
6. MU turi antspaudą su savo pavadinimu: „VĮ Alytaus miškų urėdija„ ir žodžiais „Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos”.
7. MU vieši pranešimai, kurių privalomą skelbimą nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, skelbiami elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas.
8. MU finansiniai metai yra kalendoriniai metai. MU veiklos laikotarpis yra neribotas.
9. MU interneto svetainė: www.almu.lt.


II. MU VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS
 IR ŪKINĖ VEIKLA

10. MU veiklos tikslai:
10.1. išsaugoti ir/arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus, biologinę įvairovę; formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką; formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas;
10.2 . tvarkyti ir saugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus;
10.3. užtikrinti racionalų miškų išteklių naudojimą, miškų produktyvumo didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną;
10.4. teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.
11. MU, įgyvendindama šiuos tikslus, vykdo šias funkcijas:
11.1. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą;
11.2. augina miško sodmenis, atkuria bei įveisia mišką, prižiūri ir saugo miško želdinius ir žėlinius;
11.3. vykdo pagrindinio ir tarpinio naudojimo bei kitus miško kirtimus, ruošia žaliavinę (apvaliąją) medieną;
11.4. saugo mišką nuo gaisrų, kenkėjų, ligų, nuo žvėrių daromos žalos ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams veiksnių;
11.5. likviduoja miškų plotuose audrų, gaisrų, potvynių, medynų džiūvimo ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams padarinius;
11.6. vykdo perkančiosios organizacijos funkcijas, įsigyjant žemę naujiems miškams veisti ir šalies miškingumui didinti;
11.7. saugo mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos;
11.8. rūpinasi laukinės gyvūnijos gausinimu ir apsauga; įvertina neigiamo poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams, pokytį; prižiūri ir tvarko profesionalios medžioklės plotus, organizuoja profesionalias medžiokles;
11.9. teikia nustatytąja tvarka pretenzijas ir ieškinius fiziniams bei juridiniams asmenims dėl jų neteisėtos veikos ir padarytos žalos atlyginimo;
11.10. Vyriausybės arba jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka naudoja mišką bei jo išteklius (medienos ir kitų miško išteklių ruošai, moksliniams tyrimams, mokymui, bitininkystei, gamtinių kompleksų apsaugai ir kitiems įstatymams neprieštaraujantiems tikslams);
11.11. įrengia ir prižiūri sausinamąjį tinklą; tiesia vidaus miško kelius ir juos prižiūri;
11.12. atrėžia biržes įvairių rūšių miško kirtimams ir įvertina jas;
11.13. Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda nenukirstą mišką, žaliavinę (apvaliąją) medieną, kitus miško išteklius ir produkciją bei teikia paslaugas;
11.14. nustatyta tvarka suteikia tarnybines žemės dalas;
11.15. miškuose, nesvarbu kokia yra jų nuosavybės forma, įgyvendina bendrą valstybinę priešgaisrinių priemonių sistemą;
11.16. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose;
11.17. vertina ir tvirtina miško želdinimo ir žėlimo projektus privačioje žemėje subjektams, siekiantiems paramos pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemones;
11.18. įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos miškų įstatyme numatytas miško atkūrimo, priežiūros, apsaugos bei naudojimo priemones.
12. MU vykdo šią ūkinę veiklą (ūkinė veikla registruojama pagal Statistikos departamento patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
12.1. Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas (01.24);
12.2. Kitų daugiamečių augalų auginimas (01.29);
12.3. Augalų dauginimas (01.30);
12.4. Kitų gyvūnų auginimas (01.49);
12.5. Augalininkystei būdingų paslaugų veikla (01.61);
12.6. Sėklininkystė (01.64);
12.7. Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla ( 01.70);
12.8. Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla (02.10);
12.9. Medienos ruoša (02.20);
12.10. Laukinių nemedieninių produktų rinkimas (02.30);
12.11. Miškininkystei būdingų paslaugų veikla (02.40);
12.12. Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas (8.12);
12.13. Kitų medienos gaminių gamyba (16.29);
12.14. Šluotų ir šepečių gamyba (32.91);
12.15. Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba (46.22);
12.16. Kietojo kuro didmeninė prekyba (46.71.10);
12.17. Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba (46.73);
12.18. Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.89);
12.19. Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota mažmeninė prekyba (47.78.20);
12.20. Krovininis kelių transportas (49.41);
12.21. Sandėliavimas ir saugojimas (52.10);
12.22. Krovinių tvarkymas (52.24);
12.23. Kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);
12.24. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20);
12.25. Kita apgyvendinimo veikla (55.90);
12.26. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
12.27. Miškotvarka ir žemėtvarka (71.12.60);
12.28. Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.20);
12.29. Kraštovaizdžio tvarkymas (81.30);
12.30. Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
12.31. Muziejų veikla (91.02);
12.32. Sportinė ar mėgėjų medžioklė ir su ja susijusi veikla (93.19);
12.33. Inžinerinių statinių statyba (42).

III. MU TEISĖS IR PAREIGOS

13. MU gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja šiems įstatams ir jos veiklos tikslams.
14. MU veiklos tikslams įgyvendinti rengiama MU veiklos strategija ne trumpesniam kaip 4 metų laikotarpiui.
15. MU draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve.
16. MU prekių, paslaugų ir darbų pirkimus vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
17. MU buveinėje turi būti saugomi dokumentai ir kita informacija apie MU turtą bei veiklą, o jei yra filialų buveinės – tai dokumentai ir kita informacija apie šiems filialams perduotą turtą, taip pat informacija apie jų veiklą saugomi filialų buveinėse.
18. MU turi teisę:
18.1. verstis jos įstatuose nustatyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
18.2. savo prievolių įvykdymui užtikrinti gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė;
18.3.  sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
18.4. įstatymų nustatyta tvarka disponuoti MU trumpalaikiu turtu ir visiškai susidėvėjusiu ilgalaikiu turtu, o įstatymų nustatytais atvejais - kitu MU turtu;
18.5. valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymais nustatyta tvarka;
18.6. nustatyti savo produkcijos, kitų išteklių bei teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymų nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija;
18.7. suderinus su Generaline miškų urėdija, steigti MU filialus ir atstovybes;
18.8. vykdyti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams.

IV. MU VALDYMAS

19. MU organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Generalinė miškų urėdija ir vienasmenis valdymo organas – MU vadovas.
20. MU įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per MU vadovą. MU negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per valstybės savininko teises ir pareigas įgyvendinančią Generalinę miškų urėdiją.
21. MU organai privalo veikti MU naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.
22. MU organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.

V. GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS KOMPETENCIJA

23. Generalinė miškų urėdija:
23.1. tvirtina MU veiklos strategiją;
23.2. priima sprendimą pakeisti MU buveinę;
23.3. tvirtina MU įstatus ir jų pakeitimus;
23.4. skiria ir atšaukia MU vadovą, nustato darbo sutarties su MU vadovu sąlygas, MU vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su MU vadovu, tvirtina MU vadovo pareigybės nuostatus;
23.5. nustato MU struktūrą;
23.6. tvirtina MU metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų sąmatas - metinius veiklos planus;
23.7. nustato MU privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas, kontroliuoja jų įvykdymą;
23.8. tvirtina MU metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą;
23.9. nustato MU metinių atskaitymų į privalomąjį rezervą iš paskirstytinojo pelno dydžius;
23.10. parenka atestuotą auditorių ar audito įmonę MU metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;
23.11. priima sprendimą reorganizuoti MU;
23.12. priima sprendimą pertvarkyti MU, išskyrus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis;
23.13. priima sprendimus likviduoti MU ir atšaukti MU likvidavimą;
23.14. paskiria ir atleidžia MU likvidatorių;
23.15. priima sprendimus dėl MU filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
23.16. nustato MU veiklos rodiklius;
23.17. nustato papildomus informacijos, kuri pateikiama MU veiklos ataskaitoje, reikalavimus;
23.18. įstatymų nustatytais atvejais Generalinės miškų urėdijos sprendimai gali būti priimti esant atitinkamam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui. Tokiu atveju Generalinė miškų urėdija parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamo nutarimo projektą;
23.19. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme bei kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
24. Generalinės miškų urėdijos sprendimai turi būti įforminami raštu.

VI. MU VADOVO KOMPETENCIJA, JO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

        25. MU vadovas – miškų urėdas yra vienasmenis MU valdymo organas. MU vadovą skiria ir atšaukia Generalinės miškų urėdijos vadovas, priimdamas sprendimą.
26. MU vadovas pradeda eiti pareigas nuo sprendime dėl jo paskyrimo nurodytos dienos.
27. MU vadovas:
27.1. organizuoja kasdieninę MU veiklą ir veikia MU vardu esant santykiams su kitais asmenimis;
27.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus; sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
27.3. parengia MU darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;
27.4. teikia informaciją Generalinei miškų urėdijai apie MU veiklos prognozes, planus (nurodo reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas) ir įvykius, turinčius esminę reikšmę MU veiklai;
27.5. tvirtina MU filialų ir atstovybių nuostatus;
27.6. turėdamas išankstinį Generalinės miškų urėdijos pritarimą, skiria ir atšaukia MU filialų ir atstovybių valdymo organų narius;
27.7. turėdamas Generalinės miškų urėdijos išankstinį pritarimą, nustato MU taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;
27.8. vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, kai pagal šiuos įstatus sprendimai turi būti suderinti su Generaline miškų urėdija;
27.9. sudaro sandorius ilgalaikio turto pirkimui, turėdamas Generalinės miškų urėdijos išankstinį pritarimą;
27.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonės įstatyme ir šiuose įstatuose MU vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.
28. MU vadovas atsako už:
28.1. MU veiklos strategijos projekto parengimą ir jo pateikimą Generalinei miškų urėdijai;
28.2. MU veiklos organizavimą;
28.3. pranešimą Generalinei miškų urėdijai apie įvykius, turinčius esminę reikšmę MU veiklai;
28.4. MU metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita Generalinei miškų urėdijai tvirtinti per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
28.5. MU metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų – metinių veiklos planų sudarymą ir jų pateikimą Generalinei miškų urėdijai tvirtinti;
28.6. MU veiklos ataskaitos parengimą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyto turinio apimtyje;
28.7. MU duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
28.8. MU viešų pranešimų paskelbimą;
28.9. dokumentų ir kitos informacijos apie MU saugojimą;
28.10. MU turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
28.11. metinių miško kirtimo normų vykdymą;
28.12. privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų vykdymą;
28.13. bendros valstybinės priešgaisrinių priemonių sistemos visų nuosavybės formų miškuose įgyvendinimą;
28.14. bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose įgyvendinimą;
28.15. kitus veiksmus, nustatytus MU vadovui Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
29. Asmuo negali būti MU vadovu, jeigu:
29.1. įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
29.2. įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
29.3. įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo treji metai;
29.4. įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
29.5. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
29.6. yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo treji metai;
29.7. įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas.
30. MU vadovas negali būti MU vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu). Jeigu MU buhalterinę apskaitą tvarko MU apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys), MU vadovas negali būti šios tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu.
31. MU vadovas negali būti kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu be Generalinės miškų urėdijos sutikimo. Generalinė miškų urėdija sprendimą dėl sutikimo MU vadovui būti kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu priima gavusi MU vadovo rašytinį prašymą. Šis MU vadovo prašymas turi būti išnagrinėtas per dešimt darbo dienų nuo jo gavimo institucijoje dienos. Sutikimas duodamas, jeigu MU vadovo buvimas kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu nesukelia interesų konflikto, nekliudo jam tinkamai vykdyti pareigų, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, įstatymuose ir šiuose įstatuose. MU vadovas, pažeidęs šiame punkte nustatytą reikalavimą, turi būti atšauktas iš MU vadovo pareigų.
32. Generalinei miškų urėdijai priėmus sprendimą atšaukti MU vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
33. MU vadovas apie situacijas, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar galėtų prieštarauti MU interesams, per 10 dienų privalo raštu pranešti Generalinei miškų urėdijai.
       34. MU vadovo ir kitų įgaliotų administracijos darbuotojų sudaryti sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka.
35. MU vadovas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir kituose įstatymuose bei šiuose įstatuose, privalo padarytą žalą atlyginti MU visiškai.
4
04041MU vadovas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Lietuvos

VII. MU NUOSAVAS KAPITALAS, TURTAS, FINANSAI IR PELNO
 PASKIRSTYMAS

36. MU nuosavą kapitalą sudaro: valstybės kapitalas, privalomasis rezervas, perkainojimo rezervas (rezultatai), kiti rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
37. MU valstybės kapitale miško žemė ir medynai apskaitomi Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatyta tvarka.
38. MU valstybės kapitalas didinamas (mažinamas) Vyriausybės nutarimu perimant turtą iš kitų asmenų.
       39. MU valstybės kapitalas mažinamas Vyriausybės nutarimu perduodant turtą kitiems asmenims, o taip pat Vyriausybės nutarimu nurašant nekilnojamąjį ilgalaikį materialųjį turtą.
40. MU sudaro privalomąjį rezervą, kuris naudojamas tik MU nuostoliams dengti. Privalomasis rezervas, panaudotas MU nuostoliams dengti, turi būti sudaromas iš naujo, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos.
        41. MU perkainojimo rezervą sudaro ilgalaikio materialiojo turto, žemės ir pastatų vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus šį turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas kitiems asmenims. Perkainojimo rezervu negalima mažinti MU nuostolių.
42. MU valstybės perduotas ir MU įgytas turtas nuosavybės teise priklauso MU savininkui - valstybei.
43. MU vadovas Vyriausybės sprendimą perduoti MU turto dalį per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo skelbia viešai šių įstatų 7 punkte nurodytame leidinyje arba raštu praneša kiekvienam MU kreditoriui.
44. Teisės aktų nustatyta tvarka valstybės perduotą turtą MU valdo, naudoja ir disponuoja juo valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir šiomis nuostatomis:
44.1. savo prievolių įvykdymui, suderinus su Generaline miškų urėdija, gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė;
44.2. negali turtu laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių vykdymo;
44.3. nustato turimo ilgalaikio turto (materialaus ir nematerialaus) nusidėvėjimo (amortizacijos) metodus ir normatyvus (metais), atsižvelgiant į šio turto efektyvumo realų kitimą ir į Generalinės miškų urėdijos patvirtintus maksimalius ilgalaikio turto grupės nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus;
44.4. tvirtina pagal ilgalaikio turto grupes turto, kuris naudojamas ilgiau kaip vienerius metus, įsigijimo kainą, bet ne didesnę už Generalinės miškų urėdijos ilgalaikio turto grupei nustatytą kainą;
44.5. derina su Generaline miškų urėdija Aplinkos ministerijai teikiamus prašymus dėl leidimo išnuomoti nekilnojamąjį ilgalaikį turtą.
45. MU ilgalaikio materialiojo turto vertinimas yra privalomas, kai:
45.1. turtas įkeičiamas;
45.2. kyla abejonių dėl turto tikrosios likutinės vertės;
45.3. jis įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus.
46. Sprendimą dėl turto vertinimo šių įstatų 45 punkte nurodytais atvejais priima MU vadovas.
47. MU metinių finansinių ataskaitų rinkinį ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus finansiniams metams, tvirtina Generalinė miškų urėdija. Tvirtinamas tik audituotas MU finansinių ataskaitų rinkinys.
48. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys per 30 dienų nuo jo patvirtinimo dienos kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.
49. MU tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas per 25 dienas, pasibaigus MU finansinių metų ketvirčiui. MU tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius MU vadovas pateikia Generalinei miškų urėdijai.
50. MU pelnas paskirstomas ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus MU finansiniams metams.
51. MU pelno paskirstymą tvirtina Generalinė miškų urėdija.
52. MU pelnas skiriamas:
52.1. įstatymo nustatytai pelno įmokai į valstybės biudžetą;
52.2. atskaitymams į MU privalomąjį pelno rezervą;
52.3. darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams, neviršijant 1/10 paskirstytinojo pelno;
52.4. atskaitymams į kitus MU pelno rezervus.
53. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus.
54. Kitų rezervų sąrašą ir sudarymo tvarką atskiru įsakymu nustato Generalinė miškų urėdija.
55. Kiti rezervai MU vadovo ar Generalinės miškų urėdijos siūlymu sudaromi ir naikinami finansiniams metams pasibaigus, Generalinei miškų urėdijai tvirtinant sprendimą dėl MU paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo.

VIII. MU ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

56. Iniciatyvos teisę keisti MU įstatus turi Generalinė miškų urėdija ir MU vadovas.
57. Pakeistus MU įstatus tvirtina Generalinė miškų urėdija, įstatai tvirtinami Generalinės miškų urėdijos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir institucijos antspaudu.
58. Pakeisti įstatai įsigalioja jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.